Handlingsplan for Tennisregion SørVest 2015-2018

Årsmøtet i Tennisregion SørVest vedtok på årsmøtet våren 2015:

Breddeidrett vs. toppidrett
Det er ønskelig å fokusere mer på bredde enn på toppidrett. Dagens fremvekst av ROG turnering-samarbeid mellom klubbene og en stor økning i antall yngre spillere tilsier at regionfokus på bredde er mer samlende og treffende enn å satse på toppidrett.

Bredde blir her definert som :
– yngre spillere som følger Norges tennisforbund sitt opplegg for Rødt – oransje – grønt (ROG), eller
– spillere som deltar i tennisskole, eller trener med en viss regularitet, og som vanligvis ikke deltar i ordinære tennisturneringer

Visjon ROG og tennisskoler
Målet er å få spillerne til å føle mestring og bli glødende interessert i tennis slik at de utvikler et langvarig forhold til sporten.

 • Mestring handler først og fremst om gode opplevelse. For barn og ungdom skjer dette gjennom god pedagogikk, tilpasset metodebruk og progresjonsorientert ferdighetsinnlæring.
 • Vi ønsker å definere «glødende interesse» som en forelskelse som varer – helst livet ut! De som «gløder» for sin idrett spiller og tenker ofte på tennis.
 • Gjennom å fokusere på mestring og glødende interesse håper vi at noen av regionens spillere kan ta steget opp mot toppen til et nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Delmål 1: Høyere treningskvalitet – bedre ferdigheter
Tennisregion Sør-vest ønsker å bidra til økt kvalitet i trening. Dette innebærer:

 • at barn og ungdom har det gøy og får en god relasjon til tennissporten, til klubben, til treneren, til de andre spillerne og til det å trene og konkurrere.
 • at alle lærer noe fra gang til gang, at de føler mestring og stadig opplever progresjon og utfordring
 • at vi bygger barn og ungdoms evne til å samarbeide, jobbe sammen, bygge relasjoner og takle medgang og motgang – viktige egenskaper som hjelper dem på og utenfor banen
 • at vi forbereder dem fysisk og teknisk til de kravene som kommer senere

Ambisjoner og aksjoner

 • Vi ønsker å bidra til å arrangere egne trenerseminarer med deltagelse fra alle regionsklubbene
 • Vi ønsker at NTF kan jobbe tett og følge opp regionen med relevante kurs og seminarer
 • Vi ønsker å bidra til arrangement og assistent-trenerkurs og trener -1 kurs årlig i regionen slik at vi kan fortsette å rekruttere lokale trenere.
 • Vi ønsker at ROG / tennisskole – ansvarlig fra NTF besøker regionen jevnlig og over tid, slik at de i tillegg til å inspirere og lære opp trenere, også får anledning til å følge utviklingen i klubbene over tid.

Delmål 2: Godt regionalt og lokalt kamptilbud
Tennisregion SørVest ønsker flere turneringer og samlinger i regionen

 • Vi ønsker at deltagere slipper å reise langt for å delta på turneringer

Ambisjoner og aksjoner

 • Red, orange & green tour er det ønskelig at alle klubbene arrangerer slik at det blir arrangert tour i hele regionen
 • Det er ønskelig at alternative turneringskonsepter ala Juvesen blir utprøvd i regionen. Dette for å stimulere spillere over ROG-alder til å delta i konkurranser

Delmål 3: Rekruttere flere barn og ungdom til TFO og tennisskole

Tennisregion SørVest ønsker økt rekruttering til tennissporten

 • Det er stort potensiale i å rekruttere flere tennisspillere til sporten. Det er ønskelig at spillerne begynner i en tidligere alder, samt at en får flere til å begynne

Ambisjoner og aksjoner:

 • Vi må tenke langsiktig og ambisiøst, uavhengig av om vi trenger nye medlemmer eller ikke. Vi ønsker å fortsette å utvikle klubber, starte nye anlegg med større kapasitet, sørge for at flere av balltalentene velger tennis. Da handler det om å gjøre tennis attraktivt og synlig i omgivelsene både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Storparten av aksjonene ligger på klubbnivå men regionen kan være bindeledd for kunnskapsoverføring og koordinering av aktivitet.
 • I tillegg kan regionen spesifikt:
  – koordinere og synliggjøre «Tennisens dag» på andre arenaer enn de etablerte klubbene
  – bidra med ressurser til revitalisering av tennisklubber med liten eller ingen aktivitet. Dette kan inkludere å bistå med utstyrspakker, kunnskap, inspirasjon og erfaring. Vi trenger racketer, baller, minitennisnett, linjer etc.
  – søke erfaring fra andre regioner og klubber i forhold til «best practice» for promoterings- og rekrutteringsstunt, og inspirere til hvordan vi kan gå fram og lykkes med å øke tilstrømningen til tennis i Tennisregion SørVest.

 

ØKONOMI
Tennisregion SørVest vil betjene regionens tennisklubber innenfor de budsjettmessige rammer som er vedtatt på regionens årsmøte

 • Det er ønskelig å kartlegge nasjonale, regionale og lokale støtteordninger:
  – holde oversikt over regionens inntekter og utgifter
  – utarbeide årshjul ifm. støtteordninger og tilskudd

 

ØKT FOKUS PÅ KULTUR OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEIDE
Målet med felles kultur er å skape kontinuitet, kvaliteten i det daglige arbeid bevares selv om personer skiftes ut.

 • Fokusere på betydningen av gode kulturbærere i tennismiljøet; ledere, trenere, spillere, foreldre etc. ved å:
  – være gode rollemodeller som er bevisste i det daglige arbeid
  – etterspørre ønsket framferd i det å hilse, ta vare på og se hverandre
  – bekrefte det vi ønsker å se mer av, våge å korrigere undervegs
 • Gjennom å dele kompetanse og erfaring mellom klubbene, håper vi å bidra til større fokus på synliggjøring av gode verdier. Det vi ønsker å føre videre skal ha fokus

 

ANLEGG
Tennisregion SørVest ønsker  kartlegge muligheter for flere nærmiljøanlegg i regionen

 • Det bygges flere nærmiljøanlegg tilsvarende ballbingeprosjektet til fortballforbundet
 • tilrettelegging for minitennisbaner/padeltennisbaner i barne- og ungdomsskolene og/eller i boligstrøk vil senke inngangsterskelen til tennis. Det er mindre kostnader for den enkelte spiller samt foreldre trenger ikke følge opp med kjøring/transport
 • Kartlegging av tidligere arbeide gjort fra forbundet og identifisere mulige bidragsytere. Et mulig samarbeid for finansiering med andre forbund bør sjekkes ut.

INTERREGIONALT SAMARBEID MELLOM KLUBBENE
Tennisregion SørVest ønsker å bidra til et økt interregionalt samarbeid og satsning mellom klubbene

 • Kartlegge behov og kompetanse fra klubbene rundt f.eks:
  – administrasjon, medlemstjenester, økonomi og regnskap
  – spisskompetanse på trening: fysisk, teknisk, taktisk og mental trening
  – skadeforebygging av idrettsskader, rehabilitering
 • Gjennom å dele kompetanse og erfaring mellom klubbene håper vi å inspirere, lære av hverandre og ha en positiv utvikling i klubbene. Bidra til økt samarbeide mellom trenere og daglige trenere. Dette kan gjøres ved samlinger for disse personer.

KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING
Tennisregion SørVest er opptatt av god kommunikasjon og markedsføring mellom klubbene og samfunnet for øvrig

 • En skal legge til rette for og samhandle rundt:
  – Kommunikasjonskanaler og informasjonsrutiner
  – Utvikle nettbasert informasjon om regionen
  – Samle tennisregionen mot NTF og NIF etc.
 • Tilstrebe god markedsføring sammen med klubbene ved:
  – Tennis – en idrett for alle
  – Synliggjøring og profesjonalitet
  – Tennis har en samfunnsverdi – helse og økonomisk betydning