Årsrapport Region SørVest 2016

Årsrapport Region SørVest 2016

Administrasjon:

Styret i Region Sør-vest har i perioden 16.03.2016. – 29.03.2017 bestått av:

Leder:                                      Kirsten Wiil Tajet, Sandnes TK

Nestleder:                               Dag Erik Fylkesnes, Bryne TK

Styremedlemmer:                 Lars Gjerdåker, Stavanger TK

Jarle Torgersen, Egersund TK

Varamedlemmer:                  Tor Arne Egeland, Haugesund Tennisklubb

Andre Løkken, Sandnes Tennisklubb

Det har i perioden vært av holdt årsmøte (16.03.2016), 6 styremøter ( 14.04.2016, 05.09.2016, 28.09.2016, 30.01.2017, 30.01.2017 og 09.03.2017), samt » innspillsmøte « vedr. handlingsplan/strategi for NTF (30.06.2016)og «anleggsmøte» med Helen Sterud, NTF (14.09.2016). Leder hadde konstruktivt møte med Rune Røksund, leder for Rogaland Idrettskrets (30.09.2016). Klubbstatus:

Regionen består av klubbene Ålgård, Bryne, Sandnes, Haugesund, Randaberg, Egersund, Farsund, Flekkefjord og Stavanger.


Økonomi
Heller ikke denne perioden er det den store tallene vi snakker om, når det gjelder å søke om midler fra regions- styret, men vi skal være leddet mellom midler fra NTF og NIF/Rogaland Idrettskrets og passe på at vi søker på alt som er relevant i tennisens regi.

Det er søkt om relevante tilskudd/midler fra Rogaland Idrettskrets hele perioden og vi har mottatt i underkant av kr. 15.000,-. (se eget vedlegg for regnskap).

Samarbeid/samhandling
Møtet med leder for Rogaland Idrettskrets, Rune Røksund, var en svært positiv opplevelse. Status for tennis i regionen ble lagt fram, det er viktig å være på banen, dele informasjon og fortelle hvem vi er, hva vi gjør og evt. problemstillinger. Spesielt vektlegging av ROG og det gode arbeidet som gjøres der, var viktig å få fram.

Likeledes er erfaringsoverføring fra hvordan andre idretter driver og hva de er opptatt av, er også interessant.

Styret var involvert i «Grenseløs Idrettsdag» på Nærbø 19.10.2016. Der møttes 4.-7. klasser i grunnskolen i fylket til lek og moro gjennom fysisk aktivitet på premissene til elever med nedsatt funksjonsevne. Tennis sto også på aktivitetslisten. Vi stilte med trenere fra Egersund og Stavanger. Tilbakemelding på dem var veldig bra.

Dessverre ble det ikke arrangert noe kurs i regi/samarbeid med Rogaland Idrettskrets denne perioden, men vi er i god dialog med representanter for kompetanseheving der, og kommer tilbake seinere i 2017.

God dialog er etablert mot Rogaland Idrettskrets og NIF – dette for å etablere /videreføre et godt samarbeid/samhandling, og så er vi så heldig å ha med visepresident fra NTF i styret – viktig for oppdatering og det vi evt. vil sende videre til styret i NTF (ref. strategi og handlingsplan).


Oppsummering
Etter lang og alvorlig sykdom som startet høsten 2016, har det vært lite engasjement fra leders side, noe jeg beklager på det sterkeste. Det har vært tatt kontakt i ettertid med respektive klubber for å forklare/involvere de enkelte ledere om rikets tilstand.

De ulike klubber sliter med ulike problemstillinger – også dette året – det gjelder alt fra trenerkapasitet til inne- baner, fra økonomi til «overarbeidede styrer».

Det samlende element også dette året har vært omfanget/veksten av ROG turneringene for barn og unge. Klubbene jobber iherdig med dette, og ut fra interessen som er å spore, vil dette vokse også i 2017.

Styret retter en STOR takk til alle klubber ved deres ledere/styremedlemmer og frivillige i regionen – takk for utmerket innsats til beste for tennis – spesielt barn og ungdomsarbeid.

Vel møtt til nye administrative/sportslige utfordringer 2017.

 

For styret

Kirsten Wiil Tajet
– leder –