Årsrapport Region SørVest 2015

Årsrapport Region SørVest 2015

Administrasjon:

Styret i Region Sør-vest har i perioden 27.05. – 31.12.2015 bestått av:

Leder: Kirsten Wiil Tajet

Styremedlemmer:                    Jarle Torgersen, Egersund TK

Dag Erik Fylkesnes, Bryne TK

Lars Gjerdåker, Stavanger TK

Oddvin Helleren, Egersund TK

Det har i perioden vært av holdt årsmøte (27.05.2015), 2 styremøter ( 09.09.2015 og 21.10.2015) , samt møte mellom NTF, regionstyre og klubber (16.09.2015) og «Klubbens styrearbeid i praksis» 25.11.2015 samarbeid med Rogaland Idrettskrets.


Klubbstatus
Regionen består av klubbene Ålgård, Bryne, Sandnes, Haugesund, Randaberg, Egersund, Farsund, Flekkefjord og Stavanger.


Oppsummering
Våren 2015 var det lenge usikkert om en ville klare å etabler et nytt styre i regionen, og en var ikke ukjent med en evt. nedleggelse av regionen/styret. Erfaringsmessig vet en nokså sikkert at det tar dager å bryte ned et styre, klubb/virksomhet etc., men det tar år å bygge opp det samme. Heldigvis fikk en også denne gangen folk inn i styret, region Sør-vest «gikk videre», det var god fordeling mellom representanter fra klubber, selv om det var et minus at verken Farsund i sør og Haugesund i nord var representert i styret.

Oppstartsmøtet tok for seg en handlingsplan (som nok var for ambisiøs i utgangspunktet), men det er bedre å legge listen høyt og så moderere, når planen legges fram for klubbene. Det var nettopp dette som skjedde på møtet som vi arrangerte i samarbeid med NTF v/President Trym Landa og Idrettssjef Øivind Sørvald , klubbledere og styret i regionen.

Det var god oppslutning på dette oppstartsmøtet, fyldig referat ble sendt ut i etterkant, og det ble gode dialoger på tvers av klubbene.

Styret gikk ut av møtet med en realistisk forventningsavklaring. Vi skal jobbe for barn og unge, satse på opplæring/påbygging for aktivitetsledere og trenere og satsing på ROG sammen med respektive klubber.

Sammen med klubbene må vi bli flinkere i å være pådrivere til flere turneringer og samlinger i regionen – det er viktig å rekruttere flere barn og ungdom til TFO og tennisskole – samarbeidet mellom NTF, region og klubber må styrkes, erfaringsdeling og kontakter på tvers skal etterspørres.

(Se ellers tidligere utsendt handlingsplan for Region Sør-vest 2015 – 2018).

 

Økonomi
Det er ikke den store/gode økonomien vi snakker om, når det gjelder å søke om midler fra region styret, men vi skal være leddet mellom midler fra NTF og NIF/Rogaland Idrettskrets og passe på at vi søker på alt som er relevant i tennisens regi.

Høsten 2015 ble det f.eks. gitt tilskudd til 9 nye Trener 1 deltagere med 1/3 av kostnadene i regionen – det kom godt med til slukne klubb kontier.


Samarbeid/samhandling
Det har vært jobbet aktivt med å komme på banen mot Idrettskretsen/NIF – tennis må også bli en naturlig del av alle aktiviteter som råder i regionen. Stavanger Tennisklubb, som den store aktøren de er, og så store og veldrevet den klubben er, er i en annen divisjon, og har hatt god kontakt mot kretsen hele tiden, men høsten 2015 benyttet regionen seg av idrettskretsen sitt opplæringstilbud om «Klubbens styrearbeid i praksis» – for å dele kompetanse og erfaringer med alle klubber innen tennisregionen. Bra oppslutning også på dette opplæringsseminaret og så relevant informasjon som ble forelest.

God dialog er etablert mot Rogaland Idrettskrets og NIF – dette for å etablere /videreføre et godt samarbeid/samhandling.


Generelt
De ulike klubber sliter med ulike problemstillinger – det gjelder alt fra trenerkapasitet til inne baner, fra økonomi til «overarbeidede styrer».

Det samlende element dette siste halvåret har vært utbredelsen/omfanget/veksten av ROG turneringene for barn og unge. Det har vært nedlagt et formidabelt arbeid fra veldig mange klubber her, og ut fra interessen som er å spore, kommer dette til å vokse også i 2016.

Det må også nevnes at innsatsen fra NTF v/Øivind Sørvald/Espen Foss/Henning Frøystein ifm påbygging av trenere/ledere vedr. barneidrett har satt sine positive spor.

Styret retter en STOR takk til alle klubber ved deres ledere/styremedlemmer, frivillig og ikke minst ildsjeler og de som ivaretar de beste i regionen – takk for utmerket innsats til beste for tennis -barn og ungdomsarbeid – SAMMEN kan vi bli enda bedre.

Se ellers utbredelse av tennis i regionen – antall spillere/medlemmer i eget vedlegg fra Idrettskretsen.

Vel møtt til nye administrative/sportslige utfordringer 2016.

For styret

Kirsten Wiil Tajet
– leder –